امروز کودکی می‌میرد

170,000 تومان

داستان‌هایی که در این کتاب انتخاب و ترجمه شده‌اند، داستان‌هایی هستند که در میان مردم رواج داشته و ذخایر ادبی سوئد را تشکیل می‌دهند.
به‌جز معرفی آثار برتر نویسندگان، پرداختن به داستان کوتاه، به‌عنوان یک نوع قدرتمند ادبیِ در صد سال اخیر،‌وظیفۀ دیگری‌ست که در این کتاب دنبال می‌شود. داستانِ کوتاه برای رمان‌نویسان کاری مانندِ نقب ‌زدن و رهیابی به دنیای شعر و شاعری است. رمان‌نویسان، پیوسته با جمله سروکار دارند، امّا وقتی همان‌ها به داستانِ کوتاه روی می‌آورند، با کلمه سروکار پیدا می‌کنند. کارزاری از تجربه‌های درونی و گستره‌ای برای دیدن تمام مناظر .

پشتیبانی