انقلاب فرهنگی چین

100,000 تومان

انقلاب کبیر فرهنگی پرولتری چین، کماکان پس از گذشت حدود پنجاه سال از وقوع آن همچنان جهانیان را شگفت‌زده می‌سازد.تلاش مانو تسه‌تونگ، صدر حزب کمونیست چین، در راستای ممانعت از بازگشت اندیشه و اقتصاد سرمایه‌داران در جمهوری خلق چین نه‌تنها در تاریخ جمهوری خلق چین، بلکه تابه‌امروز در مجموعة تاریخ جنبش کمونیستی یک مورد استثنائی به‌شمار می‌رود. هیچ رهبر حزبی را نمی‌توان سراغ کرد که گروه‌هایی از مردم را علیه تشکیلات حزبی بسیج کرده و خطر بروز وضعیت هرج و مرج و جنگ داخلی را آگاهانه به‌}ان خریده باشد. هنگامی که این تلاش و آزمایش نتیجة مطلوب را نشان نداد،«صدرکبیر» اما بدون اینکه احساس رحمی از خود نشان دهد، کوشید به یاری نظامیان، حکومتی خودکام پی‌ریزی کند که میلوین‌ها نفر قربانی آن شدند.

این کتاب شمه‌ای از علت‌ها، سیر رویدادها و پیامدهای انقلاب فرهنگی چین را در اختیار شما می‌گذارد.

پشتیبانی