بیش از حد و همیشه ناکافی

230,000 تومان

این کتاب نگاهی ست از درون، و کاملاً متفاوت، به خانوادة ترامپ، از دورة پس از جنگِ جهانی دوم و رشد و قدرت‌گیریِ ترامپِ پدر در معاملات زمین و مسکن تا دونالد ترامپ، صاحب مشاغلِ گوناگون، برج‌ها و آسمان‌خراش‌های معروف، زمین‌های گلف، کازینوها و چهل‌وپنجمین رئیس جمهور ایالات‌متحدة‌آمریکا.

مِری ترامپ در این کتاب لحظه‌هایِ خوشایند و ناخوشایند و وقایعِ گیج‌کنندة خانوادگی را به رشتة تحریر درآورده است. او جزئیاتِ ناخوشایندِ عمویِ خود را که باعث می‌شد خانوادة آن‌ها در معرضِ دیدِ عموم مردم قرار گیرند را بررسی می‌کند، شرحِ جزئیاتِ فرار ِ مالیاتیِ فردِ ترامپ، پدربزرگِ مِری و پدرِ دونالد ترامپ، ماجرایِ اجاره ندادنِ املاکِ دونالد ترامپ به سیاه‌پوست‌ها، تقلب در دانشگاه، مشکلاتِ دونالد ترامپ با زنان و همچنین ماجرایِ کتاب‌هایِ او که خودش آن‌هارا ننوشته است، دست‌مایة این اثرِ جسورانة مِری اِل. ترامپ قرار گرفته است.

پشتیبانی