خاطراتی از الهیار صالح

350,000 تومان

این کتاب خاطرات صالح و روش‌های مدیریتی او در دوره رضاشاه و محمدرضاشاه را بیان می‌کند.

الهیار صالح وزیر دارایی و نماینده مجلس و از رهبران جبهه ملی بود.

او با مصدق همکاری داشت.

پشتیبانی