دیوان حافظ، رو در رو با لسان‌الغیب

480,000 تومان

دیوان حافظ پیش رو دارای ویژگی‌هایی‌ست که می‌تواند آن را از سایر دیوان‌های حافظ متمایز نماید. نسخة مبنای آن یکی از معتبرترین نُسخ دیوان حافظ است که در عین حال با دیوان‌های چاپی برجستة موجود مقابله و مقایسه گردیده است. به‌شکلی قانونمند اعراب‌گذاری شده و شکل نگارش آن به‌گونه‌ای است که قرائت صحیح و بدون‌غلط ابیات را تقریباً برای عموم مقدور می‌سازد. برای هر غزل تفألی برگرفته از روح و جوهر غزل و همراه با آن نوشته شده است؛ به همراه تک‌بیتی که می‌تواند به‌عنوان خلاصه و چکیدة تفأل در نظر گرفته شود. کلمه‌ها و ترکیب‌های دشوار و جمله‌های عربی هر غزل نیز در انتهای صفحه معنی شده‌اند.

رودررو با لسان‌‌الغیب دیوان حافظی‌ست نه برای تزئین و نمایش هنر چاپ و صحافی و نقاشی، که برای دل‌ها و دست‌های همراه؛ آن‌ها که مفتون کلماتِ سحرانگیز حافظ شیرازند و آمده‌اند تا دامن‌دامن خرمن زیبا و پربرکت از لابلای صفحاتش برگیرند.

پشتیبانی