شخصیت بیگانه و بیگانگی

170,000 تومان

در اين کتاب سعی شده تا به بررسی ويژگی‌های شخصيت‌های بيگانه و خصوصيات بيگانگی در درام و ادبيات ايران و آمريكا پرداخته شود . از آنجا كه اين ويژگی در مكتب مدرن جايگاه ويژه‌ای دارد و جزو عناصر مهم آن است با توجه به نمايشنامه‌های مدرن كه دارای چنين شخصيت و ويژگی مي باشند مورد تحليل و بررسی قرار گرفته‌اند .
در اين كتاب سعی مي شود تا شخصيت‌های بيگانه در خانواده ،محيط،جامعه و حتی بيگانگی با خود را مورد بررسی قرار دهيم و از ديدگاه فلسفی و اجتماعی به آن‌ها بپردازيم.

پشتیبانی