شدن روزنگاری هدفمند برای شناخت خودتان

230,000 تومان

مسیر تو برای شدن چیست؟ این کتاب ـ دفترچة زیبا و خواندنی که بر اساس خاطرات میشل اوباما در کتاب شدن و توسط خود او نوشته شده است، با طرح بیش از 150 سؤال انگیزشی به خواننده برای کشف داستان زندگی خود کمک می‌کند.
میشل اوباما در این کتاب، با تأکید بر ارزشِ روایت شخصیِ هر انسانی از زندگی، خواننده را به اعماق تجربیات زندگی‌اش می‌برد؛ ابتدا او را با مسیری که برای یافتن جسارت لازم در بیان نظرات و افکارش پیموده است، آشنا می‌کند، و سپس در مسیر و سفری به نام شدن، روزنگاری هدفمند برای شناخت خودتان با مخاطبش همگام و هم‌قدم می‌گردد. روزنگار شدن از یک ‌سو کمک می‌کند تا هر کس شجاعت لازم برای بیان نظر و داستان زندگی‌اش را پیدا کند و از سوی دیگر به مشوقی دانا برای برداشتن قدم‌های بعدیِ زندگی تبدیل می‌شود.
پاسخ به سؤالات داخل کتاب و تأمل در مفاهیم مختصر اما مهم آن’ خواننده را متوجه مسیری می‌کند که سال‌ها مسافرش بوده، بی‌آنکه تا به امروز توجهی به جزئیاتی کرده باشد که برای شدن لازم است.

پشتیبانی