شکسپیر و ایران

170,000 تومان

شکسپیر نویسنده‌ای است کم‌نظیر و صحنه‌آرایی است بی‌مانند، آفریننده صحنه‌های بزم و رزم بسیار که الگوی تمام عیار نمایشنامه‌نویسان جهان قرار گرفته است.اما قرن‌‌ها پیش از اینکه شکسپیر به‌دنیا بیاید و بالطبع نمایشنامه مکبث نوشته شود. ادیب و مورخ بزرگ ایرانی، ابوجعفر محمدبن جریر طبری، داستان سردار نگونبخت ایرانی، بهرام چوبین، را بازگو کرده و به نثری بسیار ساده، از زندگی این سردار یاد کرده است. و امروز ما به حیرت دربرابر وقایع مندرج در تاریخ طبری به نظاره ایستاده‌ایم و مشابهت داستان این دوسردار- مکبث و بهرام چوبین- و وجوه همانندی و تشابه زندگی آن دورا می‌نگریم.

پشتیبانی