عروسک‌خانه

135,000 تومان

نورا زنی زیبا ولی خام که دل‌بستة  شوهر و کودکان خویش است و برای بهبودی همسرِ بیمارش همه‌گونه جان‌فشانی کرده و او را به زندگی برگردانده، زمانی که به اعتماد و یاریِ همسرش نیاز پیدا می‌کند، می‌بیند دَر بر پاشنة دیگری می‌گردد. ناگهان چشم به چندوچونِ زناشوییِ خود و دروغی که زندگی‌اش را بر آن بنیان نهاده، باز می‌کند. درمی‌یابد شوهرش، پدر سه فرزندش، بیگانه‌ای بیش نیست و همواره با او چون بچه و داراییِ خود رفتار کرده است. می‌بیند پدرِ خودش نیز همین رفتار را با او کرده‌است. پی می برد که خوشبختی‌اش دروغین بوده و خودش، نه آدمی آزاد و برابر، که عروسکی و خانه‌اش نه خانه، که عروسک‌خانه‌ای بوده است. این چشم‌گشایی تنها تا دیوارهای خانه پیش نمی‌رود، بیرون و درون او را هم می‌پیماید و به سوی مرگش می‌راند و سرانجام بر آنش می‌دارد که همه چیزِ خود را رها کند و در جست‌و‌جوی حقیقت، خود و ارزش‌های خود، پا به دنیای واقعی بنهد. این‌گونه، او نخستین گام را به دنیای بیرون می‌گذارد- دنیایی سردتر و تنهاتر، ولی هم‌زمان، روشن از کورسوی امید به چیزی بهتر، ایبسن در نامه‌ای دربارة نورا می‌نویسد:«زندگی او درواقع باید در آن دمی آغاز شود که از خانه‌اش می‌رود… بچة بزرگ بالغی، نورا، در نمایشنامه هست که باید برای یافتن خود پا به زندگی بیرون بگذارد…»

پشتیبانی