کمک پریان: نگرانی درمانی

80,000 تومان

آیا خیلی نگرانید؟ آیا اغلب دلواپس یا مضطربید؟ نگران نباشید این کتاب کوچک آمده است که برای شما آرامش و آسایش را فراهم کند.

«نگرانی درمانی» توصیه‌های کاربردی مؤثری برای ایمن کردن زندگی شما در قبال نگرانی پیشنهاد می‌کند، و همچنین روشنگری‌هایی در خصوص موضوعات عمیق‌تر نیز در اختیارتان قرار می‌دهد.

پشتیبانی