هنر چیست

    135,000 تومان

    پاسخ به این پرسش که چه چیز هنر است و هنر چیست، هیچ‌گاه مانند امروز با شک و تردید همراه نبوده است. بارها پیش آمده است که در موزه یا نگارخانه مقابل اثری مات‌ومبهوت ایستاده‌ایم و از خود پرسیده‌ایم که آیا این به‌واقع هنر است؟ آشکار است که برخی آن را هنر شمرده‌اند، زیرا درغیراین صورت آن را در آنجا نمی‌یافتیم؛ اما نمی‌دانیم چرا باید آن را هنر بدانیم، زیرا برای داوری کردن ملاک مفهومی در اختیار نداریم تا بگوید هنر چیست. این کتاب شانزده نظریه‌ی گوناگون را معرفی می‌کند که در طی سده‌ها در پیِ پاسخ به این پرسش بوده‌اند که هنر چیست و چه معنایی دارد.

    پشتیبانی