چکادنشین والا

170,000 تومان

چکادنشین والا گشت‌وگذار و گاه درنگی است در درون و پیرامون هنریک ایبسن، یکی از بزرگ‌ترین هنرمندان و اندیشمندان جهان. ایبسن از ناآرام‌ترین و پویاترین آدم‌های زمانۀ خود بود، هردَم از دمِ پیش خود دوری می‌گرفت و خود را نو می‌کرد، یک‌بند بلنداهای تازه‌ای را به زیر می‌کشید و پیوسته و بدون درنگ جهان درون و بیرونِ خود را می‌گسترد و هیچ‌گاه بر پیروزی‌ها و دستاوردهای خود نمی‌غنود و همواره در اندیشۀ شناختِ مرزهای تازه‌تری بود. این ویژگی‌ها در نمایش‌های او بازتابیده‌اند و دستیابی به درون‌مایۀ آن‌ها را دشوار ساخته‌اند.
کتاب کنونی’ کوششی است برای گشایش روزنی به درون چیستان‌ها و پیچیدگی‌های نمایشنامه‌های مدرن ایبسن و روشنگری آن‌ها در پرتو دانسته‌هایی که از زندگی درونی و بیرونی او در دست است. رویکرد نویسندگان به ایبسن و نمایشنامه‌های مدرنش در این کتاب، بیش‌تر رویکردی است تاریخی ـ زیست‌نگارانه. ازاین‌رو، کتاب’ دربردارندۀ انبوهی داده دربارۀ زندگی خود ایبسن، گرایش‌های اندیشه‌ای، ادبی و رویدادهای سیاسی و اجتماعی زمان اوست. آنچه این کتاب را برجسته می‌کند، آن است که دربردارندۀ بخشی از پژوهش نام‌آورترین ایبسن‌پژوهان نروژی است.

پشتیبانی