چین نو، از جنگ‌های تریاک تا به امروز

159,000 تومان

تاریخ نوین چین به‌زعم چینی‌ها با جنگ‌های تریاک آغاز می‌شود و جنبش چهارم مهِ ۱۹۱۹ مبدأ دوران معاصر به‌شمار می‌رود. در کتابی که پیش‌رو دارید، نه تنها مهم‌ترین رویداد‌های ۱۵۰ سال گذشتهٔ این کشور، بلکه سمت‌وسوی تکامل و تعارضات داخلی چین و هم‌چنین دستاوردهای سترگ این امپراتوری عظیم و کشمش‌های خارجی آن نیز ترسیم می‌شود،  و به این ترتیب ترکیب آنچه چینی‌ها از تاریخ خود ترسیم می‌کنند و دیدی که از خارج به این تاریخ افکنده می‌شود، برای خواننده تصویر کاملی را به نمایش می‌گذارد. هِلویگ‌شْمیت- گلینتْسِر در این کتاب’ مهم‌ترین دانستی‌ها را برای کمک به فهم بهترِ تکامل امروزیِ چین و جایگاه آن در جهان رائه می‌دهد.

پشتیبانی