ین گابری‌یل برکمان

105,000 تومان

برای ‌یُن گابری‌یِل بُرکْمان نوسنِ بخت، آراسته به سازوبرگ، آماده است. تنها باید پا به رکاب برساند و بتازد. ولی زمین به ناگاه در میان کار تکانی می‌خورد، توسنِ تیزرو می‌‌رمد و او، هنوز بر زمین فرونیامده، به زیر می‌افتد. برخاستن’ دیگر آرزو می‌شود. جاه به‌دست نمی‌آید، عشق که در پای جاه فدا شده’ آرامش از او می‌گیرد و امید و آرزوی پوچ’ به خیزشِ دگرباره، تنها رنجِ زندگی خزنده‌‌وار را برای این زمین خوردهٔ بلندپرواز درازتر می‌کند. از زندگی تنها آرزوهایِ سوخته‌اش می‌ماند و پاسخ‌گویی به همسر، فرزند، دوست، دلبندِ پیشین و به همه، به زمین و زمان. اینک زندگی از آسمان بی‌بهره می‌شود و تنها آن می‌ماند که چون گرگی به کنج دیگرش رفت و بازگشت. یُن گابری‌یِل، چهرهٔ اصلی نمایش، اکنون خود را به ناپلئونی همانند می‌کند که در نخستین نبردِ خود’ با گلوله‌ای ناکار شده است.

ایبسن در ‌یُن گابری‌یِل بُرکْمان آدمی را به نمایش می‌کشد که خود را برگزیده و تافتهٔ جدابافته می‌داند و از همه‌چیز حتی دلبند خویش درراه دستیابی به قدرت می‌گذرد، بدون آنکه دستش به قدرتی برسد.

پشتیبانی