آفرینش، وجود و زمان

175,000 تومان

مهم‌ترین مقالات توشیهیکو ایزوتسو دربارهٔ فلسفهٔ عرفانی اسلام در کتاب حاضر گردآوری شده است. ایزوتسو در این کتاب گرچه عمدتاٌ به فیلسوفان و عارفان ایرانی می‌پردازد اما با مقایسه و هم‌سنجی عرفان اسلامی با ودانته، ماهایا بودیسم، ذن بودیسم، روان‌شناسیِ آرکتایپی و اگزیستانیسالیسم مدرن نشان می‌دهد که از چه بصیرت یکتایی برخوردار است. مقالات این کتاب به بررسی ساختارهای عمیق درون‌بینی‌های عرفانی، بخصوص به آن صورت که در چارچوب فلسفهٔ  عرفانی اسلام حول مفاهیم«وحدت وجود»،«آفرینش» و«وجود» بالنده شده‌اند می‌پردازد.

پشتیبانی