مشیانه

    70,000 تومان

    این کتاب دربرگیرندة نمایشنامه‌های برگزیدة نخستین و دومین جشنواره تئاتر بانو است. قالب آثار مونودرام بوده و موضوع محوریِ تمام نمایشنامه‌ها زنان و حوزه‌های مرتبط با آنان است. مجموعة حاضر’ نخستین مجموعة نمایشنامة کوتاهی است که به‌صورت ویژه به موضوع زنان پرداخته و به فارسی منتشر می‌شود.

    پشتیبانی