هرکول و آغل آوگیاس

165,000 تومان

تاروپود و جان‌وجهانِ نمایشنامة کمدیِ هرکول و آغلِ آوگیاس سرشار است از طنزی گزنده و رخنه‌گر دربارة کشورِ دمکراتیکِ اِلیس که رفته‌رفته در پِهِن و آلودگی‌های زیست‌بومی فرو می‌رود. رئیس‌جمهور راهِ نجات را در این می‌بیند که هرکول را فراخواند تا با برگرداندنِ آبِ دو رودٰ شهر را از آلاینده‌ها بشوید. از بد یا شوخیِ روزگار، جهان‌پهلوان که در این هنگام وام‌دار است، به ناگزیر پیشنهاد دولت را می‌پذیرد، ولی سودجویی، کوته‌بینی، بوروکراسی و فسادِ دستگاهِ دولت سدِ راهش می‌شود و چنان دست‌وپایش را در پوست‌گردو می‌نهد که برای گذرانِ سادة زندگی تن به نمایش در سیرک می‌دهد. این‌چنینٰ روزگارِ ما قهرمانان را از بلندای دست‌نیافتنیِ خود به‌زیر می‌کشد و اینجا، این پایین، آنان را چنان در تنگنای جامعة غول‌آسایِ سخت‌دل ناتوان و درمانده می‌کند که دامنة اندیشه‌شان به سیرکردن شکمٰ تنگ می‌شود.

نمایشنامهٰ ناتوانیِ دم‌ودستگاه‌های گردانندة این جهان در گره‌گشایی از دشواری‌های زندگی را با چنان روشنی‌ای نشان می‌دهد که هرکس در هرجایِ جهانٰ خود را یکی از آدم‌های شهر اِلیس می‌بیند.

دسته: برچسب:
پشتیبانی