کمک پریان پذیرش درمانی

80,000 تومان

پذیرش درمانی برای کسانی‌ست که در عبور کردن مشکل دارند. کسانی که به‌جای همراهی با جریان روان زندگی، ناتوان از حل مشکلات، در پیچ‌و‌خم‌هایِ فراوانِ آن توقف می‌کنند. این کتابِ کوچک می‌تواند با نصایحی خردمندانه در تصحیحِ مواجهٔ شما با زندگی مؤقر باشد.

پشتیبانی