کمک پریان: پیر اگر گشتی خردمندی رواست

80,000 تومان

کارل آن مورو، نویسنده کتاب، در حالی که نشان می‌دهد چگونه باید با کنجکاوی و امید و آرزو، به پیر شدن نگریست، به شکلی صریح با آن روبرو می‌شود. همچنان که با اندیشه او در دوراهی‌ها و تردید‌های پیری همراه می‌شوید، تصور خواهید کرد که در حال صعود از رشته کوه‌هایی با همه بلندی‌ها وپستی‌هایش هستید.

پشتیبانی